Odluka o iskazivanju interesa rada u Povjerenstvu HKMS